googledab04a90da02905c.html สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์                การดำเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปีที่ 34 ใกล้จะสิ้นสุดลง  ในขณะที่สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างทั่วหน้า โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ  หลายปะเทศต้องการขายผลผลิตตนให้มาก ซื้อให้น้อย  ในขณะที่ผลผลิตภายในประเทศ กลับลดลงอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะปัญหา โลกร้อน ที่ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง  เกิดภัยพิบัติขึ้นไปทั่วทุกมุมโลก โรคภัยรุมเร้า จนผู้เกี่ยวข้องตั้งรับไม่ทัน  จึงขอฝากไปยังเพื่อนชาวสหกรณ์ทั้งหลาย   ระบบสหกรณ์ไทยจะยังคงอยู่ได้ หากพวกเรายังคงยึดมั่นในหลักการณ์และอุดมการณ์อย่างหนักแน่น  นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อช่วยมวลสมาชิก  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในกลุ่มสหกรณ์ด้วยกันอย่างซื่อตรง ลด ละ เลิก การแก่งแย่ง ชิงตำแหน่ง ชิงอำนาจ  แต่จงแย่งกันทำความดี  สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น เพื่อความมั่นคง แข็งแรง ในขบวนการสหกรณ์

                 สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด  ขอสนับสนุน  เชิดชู ผู้ทำความดี

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด " Welcome" to Maeklong Fishery Cooperative Limited

                                    

dot
ผู้บริหารสหกรณ์ ปี 2561icon

สหกรณ์ไดเ้ลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

เป็นคณะกรรมการ 15 ท่าน


เรื่องราวสหกรณ์icon

สหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด  การรวมตัวของชาวประมงที่น่าสนใจ


ธุรกิจสินเชื่อicon

 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 3 แบบ เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินู้โครงการพิเศษ

More »

สินค้าสหกรณ์

 สินค้าที่สหกรณืมีจำหน่าย


ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายicon

 การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก  และประชาชนทั่วไป


ผู้เกี่ยวข้องในตลาดปลา

ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าประมงทะเล ซึ่งสมาชิกชาวประมงเป็นเจ้าของ

More »

งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562icon

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562


งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2561icon

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2561


งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2558 - 2559icon

 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2558 - 2559 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม )

More »Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าแห่งจริยธรรม แห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อคนอื่น