googledab04a90da02905c.html สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด
ReadyPlanet.com
dot dot

 

          

 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด " Welcome" to Maeklong Fishery Cooperative Limited

                 ที่ได้ทิ้งหน้านี้ ให้ว่างเปล่า    คืออยากใช้สีขาว แทนความหวัง     ด้วยทุกข์ภัยของผอง พี่น้องยัง     ไม่มีทั้ง ทางปรับ หรือ กลับคืน

 วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ปรากฏ               เรือทั้งหมด ผิดจับ  ห้ามขัดขืน        รัฐฝรั่ง สั่งความ  อ้างยั่งยืน           หากเรือฝืน ทำผิด   ริดรอนเรือ

  ทั้งร้องร่ำ รำพัน  โปรดฟังก่อน           หากท่านร้อน รนไป ภัยมากเหลือ   ทั้งหนี้สินมากมายของชาวเรือ      การกินอยู่ ไม่เหลือในชุมชน

  ท่านเร่าร้อน เหมือนกองไฟ อันช่วงโชติ      ทำลายสิ้น เพิ่มโศก ทุกแห่งหน    ไม่เพียงแต่ชาวเรือ ที่ทุกข์ทน     ยังพื่น้องกว่าแสนคน ที่เกี่ยวพัน

  ยิ่งกว่านั้น กลับหันไปนำเข้า           สินค้าเรา ส่งออก  ยิ่งผกผัน        นำเข้าจาก เพื่อนบ้าน มากทุกวัน    เสียดุลยการค้าไป  ใครได้ดี 

  ขอท่านตรองดูนิด คิดอีกหน่อย      มาร่วมกัน  หาทาง อย่างสร้างสรรค์     กำหนดเขต ลดขนาด ให้ครบครัน   ทั้งตาอวน เลิกปั่นไฟ ให้เหมาะดี

 นอกจากนี้ ยังมี  ที่ต้องสร้าง         ต้องหางาน ให้ชุนชน ประมงทุกที่       ทั้งเพาะเลี้ยง ท่องเที่ยว  ให้มากมี    การแปรรูป เปลี่ยนวิถี ให้เติบโต

 เรือที่ยัง  ก็ต้องหมั่น ลงตรวจสอบ   กำหนดกรอบ แล้วควบคุม ไปตามโผ   ให้ลบภาพ IUU / เสริม  FAO     เพิ่ม โลโก้ ไทยรักกัน  ตามเจตนา

 ที่เล่าเรียง  เขียนไข  เพราะใจภักดิ์   ไม่อยากเห็นเพื่อพรรค พบปัญหา   ทั้งให้ไทย พ้นภาพผิด  อย่างเป็นมา   ไม่ต้องมา ต่อวาทะ ระราญกัน

เราเป็นไทย เชื้อชาติไทย ไม่อิงเทศ    ทุกขอบเขต ให้คงไทย ไม่เปลี่ยนผัน  เปี่ยมด้วยรัก อภัย ช่วยเหลือกัน  พาไทยนั้น สู่สากล ทุกคนรวย 

bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


VTR แนะนำสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด
สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
แผนที่สหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์


Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าแห่งจริยธรรม แห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อคนอื่น