googledab04a90da02905c.html งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2558 - 2559
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง


งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2558 - 2559 article

งบแสดงฐานะการเงิน

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2558

 

 

สินทรัพย์

 

ปี  2559

 

ปี  2558

 

หมายเหตุ

(บาท)

 

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

 

 

 

 

 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ก้าวหน้า จำกัด

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ลูกหนี้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ

สินค้าคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2

 

3

4

5

 

 

 

6

31,231,722.73

1,015,945.21

0.00

1,443,704.14

5,882,930.82

2,258.77

9,260,497.69

3,603,715.93

2,465,400.01

 

25,964,458.21

1,000,000.00

3,000,000.00

384,562.74

3,706,306.89

11,203.32

11,227,746.85

3,617,835.39

522,629.29

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

 

54,906,175.30

 

49,434,742.69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 

 

 

 

 

เงินลงทุนระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ –สุทธิ

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3

4

7

 

8

302,000.00

452,578.94

79,157,783.29

6,436,412.31

972,863.69

 

202,000.00

415,426.02

82,274,442.61

6,827,907.71

1,620,404.70

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 

87,321,638.23

 

91,340,181.04

รวมสินทรัพย์

 

142,227,813.53

 

140,774,923.73

 

 

 

 

 

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

 

 

 

 

หนี้สินหมุนเวียน

 

 

 

 

 

เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

เงินรับฝาก

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

 

 

 

9

10

0.00

53,500.00

0.00

408,303.12

1,973,165.19

2,434,968.31

 

5,000,000.00

158,480.39

0.00

442,330.63

687,518.04

6,288,329.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 

 

 

 

 

สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่

รายได้รับบริจาครอรับรู้

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินประกันสัญญา-โครงการผลิตไฟฟ้า

 

 

11

8,836,375.00

13,387,260.28

1,078,935.16

100,000.00

 

9,925,031.00

14,192,260.28

1,343,912.86

0.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

 

23,402,570.44

 

25,461,204.14

รวมหนี้สิน

 

25,837,538.75

 

31,749,533.20

 

 

 

 

 

ทุนของสหกรณ์

 

 

 

 

 

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

                  หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ทุนสำรอง

ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ

กำไรสุทธิประจำปี

 

 

 

 

12

 

 

14,377,940.00

92,633,300.53

5,054,093.00

843,120.00

3,481,821.25

 

 

14,522,250.00

92,512,155.78

0.00

799,870.00

1,191,114.75

รวมทุนของสหกรณ์

 

116,390,274.78

 

109,025,390.53

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

 

142,227,813.53

 

140,774,923.73

 

 

 
งบการเงิน

งบเเสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 article
งบเเสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2564 article
งบเเสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 article
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562 article
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2561 article
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2557 และ 2556Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net