googledab04a90da02905c.html งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2557 และ 2556
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง


งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2557 และ 2556

สหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

   วันที่  31  ธันวาคม 2557

               

                           สินทรัพย์

   

ปี 2557

 

ปี 2556

     

หมายเหตุ

    บาท

 

    บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

         
 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

 

23,618,137.41

 

19,798,392.40

 

เงินลงทุนระยะสั้น

3

 

0.00

 

1,000,000.00

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

4

 

817,593.10

 

1,135,210.09

 

ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ

5

 

7,380,960.96

 

7,417,303.98

 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ

   

10,364.78

 

6,186.61

 

สินค้าคงเหลือ

   

4,060,588.05

 

5,365,316.90

 

วัสดุคงเหลือ

   

4,239,049.43

 

4,333,287.69

 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6

 

1,269,420.92

 

2,162,467.16

   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

   

41,396,114.65

 

41,218,164.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

         
 

เงินลงทุนระยะยาว

3

 

3,200,000.00

 

3,200,000.00

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

4

 

742,963.00

 

375,211.00

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

7

 

83,733,202.83

 

85,883,838.74

 

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

   

7,219,403.11

 

7,610,898.51

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

8

 

1,495,940.25

 

1,010,897.09

   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   

96,391,509.19

 

98,080,845.34

   

      รวมสินทรัพย์

   

137,787,623.84

 

139,299,010.17

               
               

                           หนี้สินและทุนของสหกรณ์

         

หนี้สินหมุนเวียน

           
 

เจ้าหนี้การค้า

   

647,350.00

 

729,020.00

 

เจ้าหนี้วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

   

58,839.30

 

312,429.30

 

เงินรับฝาก

 

9

 

181,803.03

 

239,110.11

 

เงินรับชำระหนี้ล่วงหน้า

   

829,374.00

 

1,360,015.00

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

   

229,373.63

 

141,018.10

 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

10

 

405,149.60

 

862,959.08

   

รวมหนี้สินหมุนเวียน

   

2,351,889.56

 

3,644,551.59

               

หนี้สินไม่หมุนเวียน

         
 

สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่

   

9,006,331.00

 

10,591,981.00

 

รายได้รับบริจาครอการรับรู้

   

14,997,260.28

 

15,802,260.28

 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

11

 

632,547.22

 

1,280,919.55

   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

   

24,636,138.50

 

27,675,160.83

               

ทุนของสหกรณ์

           
 

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

         
   

หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

   

14,258,350.00

 

14,349,870.00

 

ทุนสำรอง

     

92,128,499.45

 

92,082,540.36

 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

12

 

581,870.00

 

1,119,540.00

 

กำไรสุทธิประจำปี

   

3,830,876.33

 

427,347.39

   

รวมทุนของสหกรณ์

   

110,799,595.78

 

107,979,297.75

   

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

   

137,787,623.84

 

139,299,010.17

               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   

                         -  

 

                         -  

               
               

                                                                                         วันที่   8 มกราคม 2558

 

 

 

 
งบการเงิน

งบเเสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 article
งบเเสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2564 article
งบเเสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 article
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562 article
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2561 article
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2558 - 2559 articleMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net