googledab04a90da02905c.html อบรม “โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์”
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง
facebook ท้าย


อบรม “โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์” article

 วันที่ 18 สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. 

      สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด  ได้จัดการอบรม “โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์” ตามแผนงานประจำปีของสหกรณ์ฯ ภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และสมาชิกสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ท่านบุญมี  จันทรวงศ์  มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” และหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการบริหารงานสหกรณ์” เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการ  กรรมการบริหารกลุ่ม  และสมาชิก รวมจำนวนผู้เข้าอบรม  40 ท่าน  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

      พร้อมกันขอขอบพระคุณท่านสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  นางทวีสุข  เถลิงศักดาเดช ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ  กรรมการบริหารกลุ่ม และสมาชิกที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมอบรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
กิจกรรมของเรา

ทำบุญสหกรณ์ในโอกาสครบรอบวันเปิดสำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 article
ร่วมจัดรถบุปผชาติขบวนแห่ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม article
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 /2567 article
พิธีส่งมอบปลาทูเค็ม โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2567 article
โครงการเพิ่มสุข “โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน” article
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ของตลาดปลาสหกรณ์ฯ article
ประมวลภาพการมอบพันธุ์กล้าไม้ มอบพันธุ์สัตว์น้ำ article
โครงการปลูกสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเอื้ออาทรต่อชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล article
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2567 ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 21 พฤศจิกายน 2566 article
โครงการพัฒนาสมาชิก ร่วมกับ โครงการสร้างสมาชิก/กลุ่มสมาชิกต้นแบบสู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม" article
โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 article
ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้สำนักงานสหกรณ์ article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตวันที 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 article
ร่วมให้การต้อนรับกรมสหกรณ์ กระทรวงสหกรณ์และการพัฒนาชนบท สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการเข้าศึกษาดูงาน article
น้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อส่งมอบยังสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต รอบสุดท้ายของ ปี 2565 article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ระยะ 3 ปี article
รับมอบป้าย "แม่กลองการันตี" ประเภท อาหารทะเลปลอดสารฟอร์มาลีน 2565-2567 article
โครงการปลูกป่าชายเลน ตามแผนงานสหกรณ์ฯ วันที่ 15 กันยายน 2565 article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 article
ทำบุญสำนักงานฯ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด article
ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ณ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง article
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด article
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ประจำปี 2565 article
ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง article
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ร่วมส่งมอบอาหารทะเลเเห้งนำไปส่งต่อที่ อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน articleMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net