googledab04a90da02905c.html หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด

 หมวด 9

ข้อเบ็ดเตล็ด

 

ข้อ 74.  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่าง ๆ  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)          ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

(2)          ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  และดอกเบี้ยเงินกู้

(3)          ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(4)          ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

(5)          ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย  และการเก็บรักษาเงิน

(6)          ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างสหกรณ์

(7)          ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อการพัฒนาและขยายกิจการ

(8)          ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา

(9)          ระเบียบอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็น สมควรกำหนดไว้เพื่อความสะดวก  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสหกรณ์

       เฉพาะระเบียบข้อ (1), (3)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน  จึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่น ๆ  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

ข้อ 75.  การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก  หรือเสียหายโดยประการใดๆ  ก็ดี  หรือกรณีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 74 (2), (3)  แต่มิได้รับชำระตามที่เรียกก็ดี  คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ

ข้อ 76.  การตีความในข้อบังคับ  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น

ข้อ 77.  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุมและให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ   เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์

การเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับจะกระทำได้ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความตามที่เสนอให้พิจารณานั้น โดยเต็มสำนวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม

ข้อ 78.  การจำหน่ายทรัพย์สิน  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย  และชำระหนี้สินอื่นๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้

(1)         จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิก  ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว

(2)         จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว   แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

(3)         จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  17(4)

เงินที่จ่ายตามข้อ (2)  และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 17(6) ในปีนั้น

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก  ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ

ข้อ 79.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้   ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์    ตลอดจนคำสั่ง    หรือคำแนะนำ   และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

 

บทเฉพาะกาล

 

ข้อ 80.  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดที่สหกรณ์ถือใช้อยู่  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้  และไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  ให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่าสหกรณ์จะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ข้อ 81  สมาชิกสามัญ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้คงสมาชิกภาพ เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ มีสิทธิ และหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับฉบับนี้ ทุกประการ
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่ article
หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 3 ทุน
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net