googledab04a90da02905c.html หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น

 หมวด 8

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์

 

ข้อ 61.  การจ้างและการแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถ  และความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลัก ประกันอันสมควร            

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ในข้อ 62  เป็นลายลักษณ์อักษร

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่ผู้จัดการ

(1)          เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระทำโดยทุจริต

(2)          เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3)          เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ  หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4)

(4)          เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งผู้จัดการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 62.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ    ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป    และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)    ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบ

(2)    การเก็บค่าหุ้น โอนหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ

(3)    รับฝากเงิน  และจ่ายคืนเงินฝาก

(4)    ตรวจสอบคำขอกู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ทั้งปวงตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  แล้วเสนอให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา

(5)    รับผิดชอบและดูแลการลงรายการในสมุดคู่บัญชีเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้กู้ให้เป็นการถูกต้อง

(6)    กำกับดูแลในเรื่องการออกใบรับ  เรียกใบรับหรือจัดให้มีใบสำคัญรับเกี่ยวกับการซื้อขายและการทำธุรกิจต่าง ๆ  ของสหกรณ์  ทั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความเที่ยงตรงสุจริต

(7)    พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์  เก็บรักษาสัญญาจ้างและหลักประกันของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ให้ครบถ้วนและปลอดภัย

(8)    เผยแพร่วิชาการประมง การผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการประกอบอาชีพ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และทางอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสมาชิก  ตลอดจนการชักจูงการฝากเงิน และถือหุ้นเพิ่มในสหกรณ์

(9)    เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการประชุมใหญ่  และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม

(10)  รับผิดชอบตรวจสอบในการจัดทำบัญชี ทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบ ถ้วนเป็นปัจจุบัน

(11)  รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องตลอดจนรวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน

(12)  เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์  ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

(13)  เก็บรักษาตราประทับของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ  ของสหกรณ์ ตลอดจนสินค้าอื่น ๆ  ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย

(14)  เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ

(15)  จัดทำประมาณการรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

(16)  รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

(17)  เสนอรายการ  หรือรายงานของสหกรณ์ ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด

(18)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทำเพื่อให้กิจการของสหกรณ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข้อ 63.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ  ถ้ายังมิได้มีการจัดจ้าง  และแต่งตั้งผู้จัดการและเป็นกรณีที่สหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วย ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ  ให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร

ข้อ 64.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  เป็นผู้รักษาการแทน

ข้อ 65.  การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินตลอดจนสินค้าอื่นๆ  ของสหกรณ์กับบรรดาทรัพย์สิน  และหนี้สินตลอดจนทำงบดุลเพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน

ข้อ 66.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้าง  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

 ที่ปรึกษา

                 ข้อ 67.  ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิก  หรือบุคคล ภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสม  เป็นที่ปรึกษาได้เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

                 ข้อ 68.  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก จำนวน 3 คนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และการทำงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ ที่สหกรณ์กำหนดขึ้น

ข้อ  69 วิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้นำวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 70 ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในคราวที่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน ปริมาณงาน และฐานะการเงินของสหกรณ์

ข้อ 71.  การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาสาม ปีนับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง  เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ออกไปนั้น  อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

ข้อ 72.  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  คือ

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียน  และการเงินตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

(2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ

(3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ สัญญาจ้างและหลักประกัน

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน   และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์

(5)  ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาเสนอรายการปรับปรุงแผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆ  ตามที่เห็นสมควร  หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์

(7)  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

 

ทรัพย์สินของสหกรณ์

 

ข้อ 73.  ทรัพย์สินของสหกรณ์    การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์  ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ตามความในวรรคแรกให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่ article
หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 3 ทุน
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net