googledab04a90da02905c.html หมวด 4 การดำเนินงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


หมวด 4 การดำเนินงาน

 

 หมวด  4

การดำเนินงาน

 

ข้อ 9  การดำเนินงาน    สหกรณ์ต้องทำธุรกิจให้บริการสมาชิกตามวัตถุประสงค์   โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    เน้นความซื่อสัตย์    มีคุณธรรม    จริยธรรม   ความเท่าเทียมกัน   ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยไม่แสวงหากำไรเกินสมควร เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองตามกำลังความสามารถ

ข้อ 10.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์    การลงลายมือชื่อเพื่อดำเนินกิจการของสหกรณ์ และแทนสหกรณ์ในกิจการซึ่งสหกรณ์มีข้อผูกพันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ   หรือเหรัญญิก  รวมสองคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในเอกสารทั้งปวงได้  เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการ  จะได้มอบหมายให้กรรมการดำเนินการคนหนึ่งหรือหลายคน    หรือผู้จัดการทำการแทนตามความในข้อ  52  ก็ให้เป็นไปตามที่มอบหมายนั้น

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตามความในวรรคแรก  ต้องประทับตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ไว้ด้วย  เว้นแต่หน่วยงานที่สหกรณ์ผูกพันด้วย จะกำหนดเป็นอย่างใด ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

ข้อ 11.  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม  หรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้    ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน    วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้     ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด   หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสำหรับ ปีใดก็ให้ใช้วงเงินสำหรับปีก่อนไปพลาง

ข้อ 12.  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินสำหรับเป็นทุนในการใช้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร     ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมประจำปี  หรือการค้ำประกัน  ตามข้อ 11

ข้อ 13.  การฝากหรือการลงทุนเงินสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้น   สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

 การบัญชีและการเงินของสหกรณ์

ข้อ 14.  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปี    ให้สหกรณ์จัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด

ข้อ 15.  การเงินของสหกรณ์  คณะกรรมการดำเนินการต้องดำเนินการในทางอันสมควร  เพื่อให้การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)   การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

(2)   การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทำที่สำนักงานของสหกรณ์เท่านั้น    เว้นแต่มีกรณีอันจำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้  ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติได้ตามที่สมควร

ข้อ 16.  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

(1)       การเสนองบดุล   ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย

(2)       ให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  กับงบดุล  ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

(3)       อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกเปิดดูได้

ข้อ 17.   การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้วปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรร  ดังนี้

(1)         เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

(2)         เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ

(3)         เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก    ในอัตราไม่เกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กำหนดแห่งค่าหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกแต่ละคน   โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (ตาม (6))  ออก  จ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใด  ด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

(4)         เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  และด้วยความเป็นธรรมในหมู่สมาชิก ตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้จ่ายหรือเสมือนจ่ายค่าจัดการให้กับสหกรณ์ในระหว่างปี

(5)         เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

(6)         เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจำนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น (ตาม (3))

(7)         เป็นทุนสะสมไว้เพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรือเพื่อการอย่างอื่นของสหกรณ์

(8)         เป็นทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก

(9)          กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

ข้อ 18.  ที่มาแห่งทุนสำรอง   นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ 17   แล้ว  บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้เพื่อการใดโดยเฉพาะ  ก็ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

อนึ่ง  จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความ  ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง

กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 17 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร  หรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นเงินสำรองทั้งสิ้น

ข้อ 19.  สภาพแห่งทุนสำรอง  ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะแบ่งกันไม่ได้  หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้

ทุนสำรองนี้  จะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันอาจบังเกิดขึ้นเท่านั้น  หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

 

ทะเบียน  บัญชี  และเอกสารอื่นๆ

 

ข้อ 20.  ทะเบียนและบัญชี    ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนสมาชิก   ทะเบียนหุ้น    และทะเบียนอื่น ๆ  ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม   และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด    และตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ให้มีขึ้น

                เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น      ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงานแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น   เงินฝาก   หรือเงินกู้ของสมาชิกอื่นไม่ได้   นอกจากได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

ข้อ 21.  กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์   และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  ซึ่งคงใช้อยู่   กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้   ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์  สมาชิกและผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

การสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์

 

ข้อ 22.  การตรวจสอบบัญชี    บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง  โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

ข้อ 23.  การกำกับดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์    รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้

                ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย  มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์  ในระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้  และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือ หรือให้คำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร

 ให้ผู้ปฏิบัติการดังกล่าว   แสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

                                ข้อ 24.  การส่งรายการหรือรายงาน    ให้สหกรณ์ส่งรายการ    หรือรายงานเกี่ยวข้องกับกิจการของสหกรณ์   ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่ article
หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด
หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 3 ทุน
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net