googledab04a90da02905c.html หมวด 3 ทุน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


หมวด 3 ทุน

 หมวด  3

ทุน

 

ข้อ 3.  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้

(1)            ออกหุ้น

(2)            รับฝากเงินจากสมาชิก   หรือสหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  และรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(3)            สะสมทุนสำรองและทุนอื่นๆ

(4)            รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

 

หุ้น

 

ข้อ 4.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้น  หุ้นละสิบบาท

ข้อ 5.  การถือหุ้น  สมาชิกสามัญต้องถือหุ้นในสหกรณ์  ดังต่อไปนี้

(1)      ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยคนละสองพันหุ้น

(2)      ถือหุ้นตามส่วนของเงินกู้สามัญในอัตราห้าหุ้นต่อจำนวนเงินกู้ทุก ๆ หนึ่งพันบาท  เศษของหนึ่งพันบาท   ให้ถือเป็นห้าหุ้น   เว้นแต่การกู้คราวนั้นสมาชิกขอรับเป็นสิ่งของ   หรือ เงินกู้ฉุเกฉิน  หรือเงินกู้โครงการพิเศษ ก็ให้งดเว้นการถือหุ้นเพิ่มได้

(3)      นอกจากถือหุ้นตาม  (1)  และ  (2)  แล้ว  สมาชิกจะถือหุ้นเพิ่มขึ้นได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 6.  การชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด  โดยถือปฏิบัติดังนี้

(1)         การชำระค่าหุ้นตามข้อ 5(1) และข้อ 5(3)  นั้น  จะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นในคราวเดียว  

(2)         การชำระค่าหุ้นตามข้อ 5(2)  จะต้องชำระค่าหุ้นทุกคราวที่ได้รับเงินกู้สามัญจากสหกรณ์

ข้อ 7.  การโอนหุ้นของสมาชิก    การโอนหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่ในสหกรณ์จะทำได้โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1)        สมาชิกผู้ขอโอนมีความประสงค์จะออกจากสหกรณ์  และจะโอนหุ้นซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว

(2)        สมาชิกผู้ขอโอนไม่มีหนี้สินของตน  ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรง

(3)        ผู้รับโอนต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ หรือทายาทของสมาชิกผู้ขอโอน ตาม (1)  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว 

การโอนหุ้นต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้  โดยลงลายมือชื่อผู้ขอโอน และผู้รับโอน  มีพยานอย่างน้อยสองคนรับรองลายมือชื่อนั้น ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้อนุมัติแล้ว  และได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนหุ้นแล้ว  เป็นอันรับรองการโอนหุ้นนั้น

การโอนหุ้นนี้  ผู้รับโอนหุ้นต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นแก่สหกรณ์  รายละหนึ่งร้อยบาท

ข้อ 8.  การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกจากสหกรณ์ภายใต้ข้อบังคับ   ข้อ  32  ไม่ว่าสมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นของสมาชิกนั้นที่มีอยู่ในสหกรณ์นั้นคืนให้  ตามข้อ 36  และ 37 

การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะตาย    สหกรณ์จะจ่ายแก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ตามข้อ 31  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้จนเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า  ตนเป็นทายาทของสมาชิก

การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะตกเป็นคนไร้ความสามารถ  สหกรณ์จะจ่ายแก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้จนเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการ ว่า  เป็นผู้อนุบาลของสมาชิกนั้น
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่ article
หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด
หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net