googledab04a90da02905c.html หมวด 2 วัตถุประสงค์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


หมวด 2 วัตถุประสงค์

 หมวด 2

วัตถุประสงค์

 ข้อ 2 วัตถุประสงค์     สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน    ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน     และช่วยเหลือส่วนรวม   โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    เน้นความซื่อสัตย์   มีคุณธรรม  จริยธรรม ความสามัคคี ความเท่าเทียมกัน ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม  ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม   รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)          ดำเนินธุรกิจบริการตลาดปลาสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(2)          ดำเนินธุรกิจจัดหาวัสดุการประมงและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป

(3)          ให้เงินกู้และสินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการประกอบอาชีพหรือการใช้จ่ายที่จำเป็น

(4)          รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

(5)          กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์

(6)          ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(7)          ส่งเสริมและดำเนินการในธุรกิจประกันภัยของสหกรณ์

(8)          ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ   ตลอดจนการจัดสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิก

(9)          ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกและครอบครัวที่ตั้งขึ้นเพื่อรวมกันผลิต  รวมกันซื้อ รวมกันขาย  และออมทรัพย์

(10)        ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกและครอบครัว  ในด้านการศึกษาอบรม  การพลานามัยและทางจิตใจ ให้เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ และรวมเป็นสังคมที่มีสันติสุข

(11)        ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์    และบุคคลภายนอก  ในด้านการศึกษาอบรม        การพลานามัย   และทางจิตใจ ให้รวมเป็นสังคมที่มีสันติสุข

(12)        ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

(13)        ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับบรรดาสหกรณ์ทั้งปวงตามสมควร เพื่ออำนวยประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและส่วนรวม 

(14)       การกระทำต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น   ทั้งนี้  รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์   หรือทรัพย์สิน   สิทธิครอบครอง                ซื้อ   ขายแลกเปลี่ยน  โอน  หรือรับโอน   เช่าหรือให้เช่า   เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดำเนินกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่ article
หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด
หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 3 ทุน
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net