googledab04a90da02905c.html สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่ article

 
 

 

ข้อบังคับสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด

พ.ศ. 2556
 

 

 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เมื่อวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2556  ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  โดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด  
และให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน   และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี้

                        ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด  พ.ศ. 2556”

                        ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้

ในข้อบังคับนี้

สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด

สมาชิก    หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด  ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

ประธาน   หมายถึง ประธานกรรมการของสหกรณ์ประมง แม่กลอง จำกัด

คณะกรรมการดำเนินงาน  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินงาน ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด

กรรมการ  หมายถึง  กรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ประมง แม่กลอง จำกัด

ตลาดปลา  หมายถึง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึงเป็นธุรกิจหนึ่งของสหกรณ์ประมง แม่กลอง จำกัด

  
 
หมวด  1   ชื่อ ประเภท  ที่ตั้งสำนักงาน
หมวด  2   วัตถุประสงค์
หมวด  3   ทุน
หมวด  4   การดำเนินงาน 
หมวด  5   สมาชิก
หมวด  6   การประชุมใหญ่
หมวด  7   คณะกรรมการดำเนินงาน
หมวด  8   ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์
หมวด  9   ข้อเบ็ดเตล็ด ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด
หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 3 ทุน
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net