googledab04a90da02905c.html ข้อบังคับ 8-9
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ข้อบังคับ 8-9

 

 หมวด 8

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์

                   ข้อ  61.  การจ้างและการแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถ  และความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลัก ประกันอันสมควร            

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ในข้อ 62  เป็นลายลักษณ์อักษร

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่ผู้จัดการ

(1)     เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระทำโดยทุจริต

(2)     เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3)     เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ  หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4)

(4)     เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งผู้จัดการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ  62.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ    ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป    และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)         ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบ

(2)         การเก็บค่าหุ้น โอนหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ

(3)         รับฝากเงิน  และจ่ายคืนเงินฝาก

(4)         ตรวจสอบคำขอกู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ทั้งปวงตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  แล้วเสนอให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา

(5)         รับผิดชอบและดูแลการลงรายการในสมุดคู่บัญชีเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้กู้ให้เป็นการถูกต้อง

(6)         กำกับดูแลในเรื่องการออกใบรับ  เรียกใบรับหรือจัดให้มีใบสำคัญรับเกี่ยวกับการซื้อขายและการทำธุรกิจต่าง ๆ  ของสหกรณ์  ทั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความเที่ยงตรงสุจริต

(7)         พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์  เก็บรักษาสัญญาจ้างและหลักประกันของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ให้ครบถ้วนและปลอดภัย

(8)         เผยแพร่วิชาการประมง การผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการประกอบอาชีพ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และทางอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสมาชิก  ตลอดจนการชักจูงการฝากเงิน และถือหุ้นเพิ่มในสหกรณ์

(9)         เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการประชุมใหญ่  และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม

(10)      รับผิดชอบตรวจสอบในการจัดทำบัญชี ทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบ ถ้วนเป็นปัจจุบัน

(11)      รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องตลอดจนรวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน

(12)      เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์  ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

(13)      เก็บรักษาตราประทับของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ  ของสหกรณ์ ตลอดจนสินค้าอื่น ๆ  ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย

(14)      เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ

(15)      จัดทำประมาณการรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

(16)      รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

(17)      เสนอรายการ  หรือรายงานของสหกรณ์ ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด

(18)      ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทำเพื่อให้กิจการของสหกรณ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข้อ  63.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ  ถ้ายังมิได้มีการจัดจ้าง  และแต่งตั้งผู้จัดการและเป็นกรณีที่สหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วย ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ  ให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร

ข้อ  64.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  เป็นผู้รักษาการแทน

ข้อ  65.  การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินตลอดจนสินค้าอื่นๆ  ของสหกรณ์กับบรรดาทรัพย์สิน  และหนี้สินตลอดจนทำงบดุลเพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน

ข้อ  66.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้าง  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

 

ที่ปรึกษา

                   ข้อ  67.  ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิก  หรือบุคคล ภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสม  เป็นที่ปรึกษาได้เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

                   ข้อ  68.  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก จำนวน 3 คนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

            คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และการทำงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ ที่สหกรณ์กำหนดขึ้น

ข้อ  69 วิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้นำวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ  70 ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในคราวที่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน ปริมาณงาน และฐานะการเงินของสหกรณ์

ข้อ  71.  การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาสาม ปีนับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง  เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ออกไปนั้น  อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

 ข้อ  72.  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  คือ

(1)        ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียน  และการเงินตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

(2)        ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ

(3)        ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ สัญญาจ้างและหลักประกัน

(4)        ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน   และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์

(5)        ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาเสนอรายการปรับปรุงแผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ 

(6)        ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆ  ตามที่เห็นสมควร  หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์

(7)        ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

 

ทรัพย์สินของสหกรณ์

                  ข้อ  73.  ทรัพย์สินของสหกรณ์    การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์  ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ตามความในวรรคแรกให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม

 

หมวด 9

ข้อเบ็ดเตล็ด

                 ข้อ  74.  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่าง ๆ  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

     (1)     ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

(2)     ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  และดอกเบี้ยเงินกู้

(3)     ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(4)     ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

(5)     ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย  และการเก็บรักษาเงิน

(6)     ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างสหกรณ์

(7)     ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อการพัฒนาและขยายกิจการ

(8)     ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา

(9)     ระเบียบอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็น สมควรกำหนดไว้เพื่อความสะดวก  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสหกรณ์

       เฉพาะระเบียบข้อ (1), (3)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน  จึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่น ๆ  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

 ข้อ  75.  การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก  หรือเสียหายโดยประการใดๆ  ก็ดี  หรือกรณีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 74 (2), (3)  แต่มิได้รับชำระตามที่เรียกก็ดี  คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ

ข้อ  76.  การตีความในข้อบังคับ  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น

ข้อ  77.  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุมและให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ   เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์

การเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับจะกระทำได้ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความตามที่เสนอให้พิจารณานั้น โดยเต็มสำนวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม

ข้อ  78.  การจำหน่ายทรัพย์สิน  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย  และชำระหนี้สินอื่นๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้

(1)     จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิก  ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว

(2)     จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว   แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

(3)     จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  17(4)

เงินที่จ่ายตามข้อ (2)  และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 17(6) ในปีนั้น

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก  ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ

ข้อ  79.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้   ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์    ตลอดจนคำสั่ง    หรือคำแนะนำ   และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

 

บทเฉพาะกาล

 

                   ข้อ 80.  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดที่สหกรณ์ถือใช้อยู่  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้  และไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  ให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่าสหกรณ์จะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ข้อ 81.  สมาชิก  ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้คงสมาชิกภาพ เป็นสมาชิกของสหกรณ์  มีสิทธิ  และหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับฉบับนี้  ทุกประการ







Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net