googledab04a90da02905c.html ข้อบังคับ 7
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ข้อบังคับ 7

 

 หมวด 7

คณะกรรมการดำเนินการ

 

ข้อ  46.  คณะกรรมการดำเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

การเสนอชื่อสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการที่สหกรณ์กำหนด

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ   

(1)          เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(2)          เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ   องค์การ   หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3)          เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ  หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด  ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ  ตามมาตรา 22  (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542

(4)          เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ เป็นรองประธานสองคน เลขานุการ เหรัญญิก  และตำแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็ว

 

ข้อ  47.  อำนาจหน้าที่ ของกรรมการดำเนินการ แต่ละตำแหน่ง

 (ก)   ประธานกรรมการ    มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)     เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(2)     ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(3)     ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

(4)     ดำเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติหรือคำสั่งของสหกรณ์

 (ข)   รองประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)     ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ  แทนประธานกรรมการเมื่อไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อตำแหน่งประธานว่างลง

(2)     ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

(3)     ดำเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย   ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติหรือ คำสั่งของสหกรณ์

 (ค)  เลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)     จัดทำรายงานการประชุมใหญ่   และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง

(2)     ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

(3)     แจ้งนัดการประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี

(4)     ดำเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติหรือคำสั่งของสหกรณ์

 (ง)  เหรัญญิก  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)       ควบคุมดูแลตรวจสอบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

(2)       ดำเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย    ภายใต้ข้อบังคับระเบียบ  มติหรือคำสั่งของสหกรณ์

ข้อ 48.  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2  ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก  และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน     หากเมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีนั้น 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

ข้อ  49.  การพ้นจากตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายตัวเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1)     ถึงคราวออกตามวาระ

(2)     ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

(3)     ลาออกทั้งคณะต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

(4)     ขาดจากสมาชิกภาพ

(5)     ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว

(6)     ดำรงตำแหน่งประจำในสหกรณ์นี้

(7)     นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว

(8)     ขาดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนติดต่อกัน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร

(9)     ผิดนัดการส่งชำระหนี้ทั้งในฐานะลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งได้รับการผ่อนผันแล้วจากคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ  50.  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 49 (7))  ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่    ประชุมดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินกิจการใดๆ  ไม่ได้  นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว

ข้อ  51.  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่ต้องให้มี  การประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการ    หรือเหรัญญิก    เรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับและเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ  ของสหกรณ์  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด  จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อ  52.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ดำเนินกิจการ และเป็นผู้แทนของสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการนี้ คณะกรรมการดำเนินการจะมอบหมายให้กรรมการดำเนินการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการทำการแทนก็ได้

การมอบหมายให้กรรมการดำเนินการคนใด หรือผู้จัดการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม พร้อมกับให้ประธานกรรมการทำเป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายไว้เป็นหลักฐานด้วย

ในการดำเนินกิจการ คณะกรรมการดำเนินการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อุดมการณ์สหกรณ์  หลักการสหกรณ์  วิธีการสหกรณ์  กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบและมติของที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนในทางอันสมควร เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่สหกรณ์ทั้งนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้

(1)        ดำเนินการในเรื่องรับสมาชิกให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2)        ดำเนินการในเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3)        พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝากเงินจากสมาชิก  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์

(4)        กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

(5)        เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่

(6)        จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียนสมุดบัญชี  เอกสารต่าง ๆ  และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์

(7)        พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

(8)        พิจารณาดำเนินการเรื่องผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือที่ซื้อจากสหกรณ์อื่น  หรือบุคคลอื่นเพื่อจำหน่าย

(9)        พิจารณาดำเนินการเรื่องการจัดซื้อสิ่งของที่บรรดาสมาชิกมีความต้องการมาจำหน่าย

(10)     วางข้อกำหนดและระเบียบวิธีการให้บริการต่าง ๆ  รวมทั้งค่าเช่า  ค่าบริการอื่น ๆ  ที่สมาชิก และผู้ใช้บริการ ต้องชำระ

(11)     พิจารณาดำเนินการเรื่องการจัดให้มีเครื่องมือเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม  หรือการบริการ

(12)     พิจารณาดำเนินการ  เรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการประมง  การผลิต การแปรรูปทางอุตสาหกรรม  หรือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการประมง

(13)     พิจารณาเรื่องกิจกรรมกลุ่ม  รวมกันผลิต  รวมกันซื้อ  รวมกันขาย  สะสมเงินกองกลางของกลุ่ม และรวมกันแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก

(14)     ดำเนินการในเรื่องมอบอำนาจให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการดำเนินการแทนสหกรณ์

(15)     เสนอแผนงาน  และเป้าหมายในการดำเนินงาน  รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ

(16)     พิจารณาดำเนินการ  เรื่องทรัพย์สินของสหกรณ์  ดังที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(17)     พิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สหกรณ์

(18)     พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์  คณะอนุกรรมการ  และคณะทำงาน

(19)     กำหนดระเบียบต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์

(20)     พิจารณาเสนอค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ของคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ

(21)     กำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของอนุกรรมการ  คณะทำงาน    กลุ่มสมาชิก  ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสหกรณ์ตามที่เห็นสมควร

(22)     ดูแลที่ดิน  สำนักงาน  อาคาร  อุปกรณ์  และทรัพย์สินอื่น ๆ

(23)     พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(24)     ชำระค่าบำรุงให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

(25)     ฟ้อง  ต่อสู้หรือดำเนินคดีที่เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

(26)     พิจารณาให้ความร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์  คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการต่อสหกรณ์ ตลอดจนการศึกษาฝึกอบรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์

(27)     ดำเนินกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 

ความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการ

 ข้อ  53.  ความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการ ถ้ากรรมการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย    กรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  และตามมาตรา  22   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542 

 

คณะกรรมการเงินกู้

 ข้อ  54.  คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการเงินกู้  โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละหนึ่งปี  นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุม  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมคราวถัดไปพิจารณา

ข้อ  55.  อำนาจหน้าที่คณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์    รวมทั้งข้อต่อไปนี้

(1)     ตรวจสอบหลักฐานการขอกู้ให้ถูกต้องและมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

(2)     ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ใช้เงินกู้นั้น

(3)     ดูแลการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้  ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 

(4)     สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง  ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามที่เห็นควร

ข้อ  56.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทำงาน    ในกรณีที่จำเป็นแก่การดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ  หรือคณะทำงาน    เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

 

ประธานในที่ประชุม

 ข้อ  57.  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่ง ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม  เฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เช่น  คณะกรรมการเงินกู้ ให้ประธานคณะกรรมการนั้นๆ  เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

 

การออกเสียง และการวินิจฉัยในที่ประชุม

 ข้อ  58.  การออกเสียง  สมาชิก  หรือกรรมการดำเนินการ  หรือกรรมการอื่น ๆ   ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ สุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง   จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมออกเสียงแทนตนไม่ได้

ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติเสนอให้ลงคะแนนให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือ  หรือวิธีการอื่นใดอันเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกได้ลงคะแนนเช่นไร เว้นแต่ก่อนการลงคะแนน มีสมาชิกร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

  ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว  ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้

ข้อ  59.  การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ  ในที่ประชุมใหญ่   หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

(1)       การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ                        

(2)       การเลิกสหกรณ์

(3)       การควบสหกรณ์                                      

(4)       การแยกสหกรณ์

 

รายงานการประชุม

 ข้อ  60.  รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุม  กับกรรมการดำเนินการ  หรือกรรมการอื่นๆ  แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net