googledab04a90da02905c.html ข้อบังคับ 6
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ข้อบังคับ 6

 

 หมวด 6

การประชุมใหญ่

 

ข้อ  40.  การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ  41.  การประชุมใหญ่วิสามัญ    คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์แจ้ง   ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ได้รับแจ้ง

สมาชิกสามัญซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่สมาชิกสามัญได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของสหกรณ์ และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว   ให้นายทะเบียนสหกรณ์   หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้   ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ข้อ  42.  การประชุมสมาชิก   คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมสมาชิกในระหว่างปี   เมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร

สมาชิกสามัญซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบห้าคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ  ให้เรียกประชุมสมาชิกเมื่อใดก็ได้    ในกรณี    ที่สมาชิกสามัญได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ    และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมสมาชิกภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ข้อ  43.  การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่    เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่   และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย

ข้อ  44.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์    ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม   ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญหรือการประชุมใหญ่สมาชิก  ที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน  ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม

ข้อ  45.  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)       รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์

(2)       รับทราบรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดำเนินการ    และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

(3)       รับทราบผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่

(4)       พิจารณาสมาชิกที่จะถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตามข้อ 34

(5)       พิจารณางบดุล  และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์

(6)       พิจารณาแผนงานหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์

(7)       พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน

(8)       พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(9)       พิจารณากำหนดค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ในการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

(10)    พิจารณาเลือกตั้ง   ถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

(11)    พิจารณาบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง   

(12)    พิจารณาโครงการ หรือข้อเสนอของกลุ่มสมาชิก ซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อหนุนบรรดาสมาชิก  ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net