googledab04a90da02905c.html ข้อบังคับสหกรณ์ 5
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ข้อบังคับสหกรณ์ 5

 

 หมวด 5

สมาชิก

 

ข้อ  25.  ประเภทของสมาชิก   สมาชิกสหกรณ์นี้  มี 2 ประเภท คือ

        (1)       สมาชิกสามัญ   คือ

ก.  ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์

ข.  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

ค.  ทายาทของสมาชิกที่ได้รับโอนหุ้นจากสมาชิก ตามข้อ 7 (3)

(2)       สมาชิกสมทบ  คือ

ก.  ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกสมทบของสหกรณ์

ข.  ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

      สมาชิกจะต้องสังกัดกลุ่มสมาชิก  ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 26.  คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ   มีดังต่อไปนี้

(1)      เป็นผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ หรือทายาท ที่มีความยาวเรือไม่ต่ำกว่า 18 เมตร ที่มีอาชญาบัตรทำการประมง ทะเบียนเรือ พร้อมรูปถ่ายตัวเรือ ของเรือยนต์ลำดังกล่าว  และนำปลาเข้ามาขายในตลาดปลา เป็นประจำ

(2)      มีบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์

(3)      เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ  ไม่เป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

(4)     ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความ สามารถ หรือบุคคลล้มละลาย 

(5)     ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกให้ออก

ข้อ 27.  การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ  ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงความเป็นทายาท (ถ้ามี) พร้อมกับเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ  ได้แก่ ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ อาชญาบัตร รูปถ่ายตัวเรือ

           เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเห็นว่าผู้สมัคร  มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 26  คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าสองพันหุ้น เมื่อผู้สมัครนั้นได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ตามกลุ่มที่คณะกรรมการกำหนด

           ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ประธานกลุ่มทราบ

            อนึ่งให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

ข้อ 28.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งพันบาท   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้อ 29.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสามัญ   ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า   และชำระค่าหุ้น    และลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก    ตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด    เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

                         สิทธิของสมาชิกสามัญ   มีดังนี้

(1)     เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่

(2)     ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือประชุมสมาชิก

(3)     เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

(4)     ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ 

(5)     สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกสามัญ   มีดังนี้

(1)     ปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์

(2)     เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3)     ต้องใช้บริการทางธุรกิจกับสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยสุจริต

(4)     สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5)     สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุลและที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 30.  สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ

(1)       คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะแล้ว และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย

(2)      ประเภทของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบแบ่งได้เป็น  4   ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1    เป็นผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ หรือทายาท  ที่มีบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ มีความยาวเรือไม่ต่ำกว่า 14  เมตร ที่มีอาชญาบัตรทำการประมง ทะเบียนเรือ พร้อมรูปถ่ายตัวเรือ ของเรือยนต์ลำดังกล่าว และนำปลาเข้ามาขายในตลาดปลา เป็นประจำ

ประเภทที่ 2    เป็นผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ หรือทายาท  ที่มีบ้านเรือนอยู่นอกท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ ที่มีอาชญาบัตรทำการประมง ทะเบียนเรือ พร้อมรูปถ่ายตัวเรือ ของเรือยนต์ลำดังกล่าว และนำปลาเข้ามาขายในตลาดปลา เป็นประจำ

ประเภทที่ 3    เป็นผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทายาท  ที่มีบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ มีหนังสืออนุญาตที่ออกโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และต้องนำสินค้ามาขายในตลาดปลา หรือซื้อสินค้าจากสหกรณ์เป็นประจำและสม่ำเสมอ

ประเภทที่ 4     ผู้ใช้บริการ

(3)     การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ     ผู้ประสงค์เป็นสมาชิกสมทบ    ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ   ที่สหกรณ์กำหนด  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   

             เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 30 (1) และ (2)  ทั้งเป็นการสมควรแล้ว   ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้     และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ  โดยถือหุ้นแรกเข้าดังนี้

             สมาชิกสมทบประเภทที่ 1, 2 และ 3 ให้ถือหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่าหนึ่งพันหุ้น

             สมาชิกสมทบประเภทที่ 4 ให้ถือหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่าห้าร้อยหุ้น

(4)    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละห้าร้อยบาท  ภายหลังจากที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว

                                  (5)  การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ    มีดังนี้

ก.       ได้รับบริการทางธุรกิจจากสหกรณ์

ข.       สามารถซื้อสินค้าแบบเงินเชื่อจากสหกรณ์ได้ภายในวงเงิน และตามระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด

ค.       ได้รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์  ได้รับการจัดสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใช้บริการ และเงินปันผลตามหุ้น ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

     สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่องต่าง ๆ   ดังต่อไปนี้

ก.       นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

ข.       ออกเสียงในเรื่องใดๆ ของสหกรณ์

ค.       เข้าเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

ง.        ไม่มีสิทธิตามข้อ 41 วรรคสอง

(6)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

ก.       ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ และคำสั่งของสหกรณ์

ข.       เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

ค.       ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

ง.        เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์

 (7)  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ให้นำความในข้อบังคับสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด   ข้อ 35,  ข้อ 36  และ ข้อ 37   มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ  31.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกจะทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง    หรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้

เมื่อสมาชิกตาย   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ 36  และข้อ 37

 

การขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ  32.  การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิก  ย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1)       ตาย

(2)       ลาออกจากสหกรณ์

(3)       ถูกให้ออกจากสหกรณ์  ตามข้อ 34

(4)       โอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ในสหกรณ์ไปหมดแล้ว

(5)       เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์  ได้แก่ การขัดขวางการดำเนินธุรกิจปกติของสหกรณ์ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

(6)       เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ

(7)       ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(8)       เข้าร่วมประชุมกลุ่มน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์

ข้อ  33.  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันเงินกู้หรือหนี้สินอื่นที่ผูกพันจะต้องชำระต่อสหกรณ์     อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ   เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  เป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าให้ออกจากสหกรณ์ได้

            คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่า  ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

ข้อ  34.  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะจงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งทำให้สหกรณ์เสียหายอย่างร้ายแรง  

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกสามัญ มีเหตุใด ๆ  ตามวรรคแรก ให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา ในการประชุมคราวถัดไป

กรณีสมาชิกสมทบ    เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ    ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกสมทบ         มีเหตุใดๆ  ตามวรรคแรกจริง  และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  แห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มาประชุม  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ  35.  การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

ให้สหกรณ์รายงานที่ประชุมใหญ่ในคราวถัดไปด้วย

ข้อ  36.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ  32  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  แก่ผู้มีสิทธิได้รับดังนี้

(1)       จ่ายคืนทันที  โดยเฉพาะค่าหุ้นโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนปีที่ออก นั้น

(2)       จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผล    และเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย     ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้ว

ส่วนเงินฝาก และดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์

กรณีที่สหกรณ์ดำเนินงานเป็นปกติ ให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในข้อ 4  ตากรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสม หรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม  ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี  จนกว่าจะปิดบัญชีประจำปีและคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก

                        การคำนวณมูลค่าหุ้นตามความในวรรคต้น  ให้ใช้เกณฑ์คำนวณ ดังนี้

 

มูลค่าต่อหุ้น =

ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น

จำนวนหุ้นทั้งสิ้น

 

ให้สหกรณ์เปิดเผยการคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 4 ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้น และเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น แก่สมาชิกในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นำไปลดยอดขาดทุนสะสม

เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบัน และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าจะไม่มียอดขาดทุน

ข้อ  37.  การชำระหนี้สินของสมาชิกซึ่งออกจากสหกรณ์  สมาชิกซึ่งออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ถ้ามีหนี้สินของตนซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรงต้องชำระหนี้สินนั้นโดยสิ้นเชิงทันที  ในการนี้สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสหกรณ์จะต้องจ่ายแก่สมาชิก     เพื่อชำระหนี้สินดังกล่าวได้

 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์

 

ข้อ  38.  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง  ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง  หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น  และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่  มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้  และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น

ข้อ  39.  กลุ่มสมาชิก    สหกรณ์แบ่งสมาชิกสามัญออกเป็น  7  กลุ่ม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ   การประชุมกลุ่ม    กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม     การเลือกตั้งจำนวนกรรมการบริหารกลุ่ม    การดำรงตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง    และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิกที่สหกรณ์กำหนดMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net