googledab04a90da02905c.html ชข้อบังคับ 3-4
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ชข้อบังคับ 3-4

 หมวด  3

 

 

ทุน

 

                    ข้อ 3.  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้

(1)    ออกหุ้น

(2)    รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  และรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงิน

(3)    สะสมทุนสำรองและทุนอื่นๆ

(4)    รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

 

หุ้น

 

ข้อ 4.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้น  หุ้นละสิบบาท

ข้อ 5.  การถือหุ้น  สมาชิกสามัญต้องถือหุ้นในสหกรณ์  ดังต่อไปนี้

(1)      ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยคนละสองพันหุ้น

(2)      ถือหุ้นตามส่วนของเงินกู้สามัญในอัตราห้าหุ้นต่อจำนวนเงินกู้ทุก ๆ หนึ่งพันบาท  เศษของหนึ่งพันบาท   ให้ถือเป็นห้าหุ้น   เว้นแต่การกู้คราวนั้นสมาชิกขอรับเป็นสิ่งของ   หรือ เงินกู้ฉุเกฉิน  หรือเงินกู้โครงการพิเศษ ก็ให้งดเว้นการถือหุ้นเพิ่มได้

(3)      นอกจากถือหุ้นตาม  (1)  และ  (2)  แล้ว  สมาชิกจะถือหุ้นเพิ่มขึ้นได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 6.  การชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด  โดยถือปฏิบัติดังนี้

(1)        การชำระค่าหุ้นตามข้อ 5(1) และข้อ 5(3)  นั้น  จะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นในคราวเดียว

(2)        การชำระค่าหุ้นตามข้อ 5(2)  จะต้องชำระค่าหุ้นทุกคราวที่ได้รับเงินกู้สามัญจากสหกรณ์

ข้อ 7.  การโอนหุ้นของสมาชิก    การโอนหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่ในสหกรณ์จะทำได้โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1)        สมาชิกผู้ขอโอนมีความประสงค์จะออกจากสหกรณ์  และจะโอนหุ้นซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว

(2)        สมาชิกผู้ขอโอนไม่มีหนี้สินของตน  ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรง

(3)        ผู้รับโอนต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ หรือทายาทของสมาชิกผู้ขอโอน ตาม (1)  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว 

การโอนหุ้นต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้  โดยลงลายมือชื่อผู้ขอโอน และผู้รับโอน  มีพยานอย่างน้อยสองคนรับรองลายมือชื่อนั้น ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้อนุมัติแล้ว และได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนหุ้นแล้ว  เป็นอันรับรองการโอนหุ้นนั้น

การโอนหุ้นนี้  ผู้รับโอนหุ้นต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นแก่สหกรณ์  รายละหนึ่งร้อยบาท

ข้อ 8. การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกจากสหกรณ์ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 32 ไม่ว่าสมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นของสมาชิกนั้นที่มีอยู่ในสหกรณ์นั้นคืนให้  ตามข้อ 36  และ 37 

การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะตาย    สหกรณ์จะจ่ายแก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ตามข้อ 31  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้จนเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า  ตนเป็นทายาทของสมาชิก

การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะตกเป็นคนไร้ความสามารถ สหกรณ์จะจ่ายแก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้จนเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการ ว่า  เป็นผู้อนุบาลของสมาชิกนั้น

 

หมวด  4

การดำเนินงาน

                 ข้อ 9. การดำเนินงาน สหกรณ์ต้องทำธุรกิจให้บริการสมาชิกตามวัตถุประสงค์   โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความเเท่าเทียมกัน   ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยไม่แสวงหากำไรเกินสมควร เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองตามกำลังความสามารถ

ข้อ 10.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์    การลงลายมือชื่อเพื่อดำเนินกิจการของสหกรณ์ และแทนสหกรณ์ในกิจการซึ่งสหกรณ์มีข้อผูกพันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ   หรือเหรัญญิก รวมสองคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในเอกสารทั้งปวงได้ เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการ จะได้มอบหมายให้กรรมการดำเนินการคนหนึ่งหรือหลายคน    หรือผู้จัดการทำการแทนตามความในข้อ  52  ก็ให้เป็นไปตามที่มอบหมายนั้น

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตามความในวรรคแรก  ต้องประทับตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ไว้ด้วย  เว้นแต่หน่วยงานที่สหกรณ์ผูกพันด้วย จะกำหนดเป็นอย่างใด ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

ข้อ 11. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้   ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้    ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด   หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสำหรับ ปีใดก็ให้ใช้วงเงินสำหรับปีก่อนไปพลาง

ข้อ  12.   การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน        สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินสำหรับเป็นทุนในการใช้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร     ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมประจำปี  หรือการค้ำประกัน  ตามข้อ 11

ข้อ 13.  การฝากหรือการลงทุนเงินสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้น   สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

 

การบัญชีและการเงินของสหกรณ์

ข้อ 14.  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

          เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปี    ให้สหกรณ์จัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด

ข้อ 15.  การเงินของสหกรณ์  คณะกรรมการดำเนินการต้องดำเนินการในทางอันสมควร  เพื่อให้การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)     การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

(2)     การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทำที่สำนักงานของสหกรณ์เท่านั้น    เว้นแต่มีกรณีอันจำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้  ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติได้ตามที่สมควร

ข้อ 16.  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

(1)   การเสนองบดุล   ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย

(2)   ให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  กับงบดุล  ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

(3)   อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกเปิดดูได้

ข้อ 17.   การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้วปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรร  ดังนี้

(1)     เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

(2)     เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ

(3)     เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก    ในอัตราไม่เกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กำหนดแห่งค่าหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกแต่ละคน   โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (ตาม (6))  ออก  จ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใด  ด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่าสำำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

(4)     เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  และด้วยความเป็นธรรมในหมู่สมาชิก ตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้จ่ายหรือเสมือนจ่ายค่าจัดการให้กับสหกรณ์ในระหว่างปี

(5)     เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

(6)     เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจำนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น (ตาม (3))

(7)     เป็นทุนสะสมไว้เพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรือเพื่อการอย่างอื่นของสหกรณ์

(8)     เป็นทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก

(9)      กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

ข้อ 18.  ที่มาแห่งทุนสำรอง   นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ 17   แล้ว  บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้เพื่อการใดโดยเฉพาะ  ก็ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

อนึ่ง  จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความ  ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง

กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 17 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร  หรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นเงินสำรองทั้งสิ้น

ข้อ 19.  สภาพแห่งทุนสำรอง  ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะแบ่งกันไม่ได้  หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้

ทุนสำรองนี้  จะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันอาจบังเกิดขึ้นเท่านั้น  หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

 

ทะเบียน  บัญชี  และเอกสารอื่นๆ

ข้อ 20.  ทะเบียนและบัญชี    ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนสมาชิก   ทะเบียนหุ้น    และทะเบียนอื่น ๆ  ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม   และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด    และตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ให้มีขึ้น

            เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น      ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงานแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น   เงินฝาก   หรือเงินกู้ของสมาชิกอื่นไม่ได้   นอกจากได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

ข้อ 21.  กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์   และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  ซึ่งคงใช้อยู่   กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้   ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์  สมาชิกและผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

การสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์

                   ข้อ 22.  การตรวจสอบบัญชี    บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง  โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

ข้อ 23.  การกำกับดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์    รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้

            ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย  มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์  ในระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้  และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือ หรือให้คำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร

           ให้ผู้ปฏิบัติการดังกล่าว   แสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

ข้อ 24.  การส่งรายการหรือรายงาน    ให้สหกรณ์ส่งรายการ    หรือรายงานเกี่ยวข้องกับกิจการของสหกรณ์   ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนดMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net