googledab04a90da02905c.html ข้อบังคับสหกรณ์ 1-2
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ข้อบังคับสหกรณ์ 1-2

 ข้อบังคับสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด

พ.ศ. 2556

 

                        ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด  เมื่อวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2556   ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  โดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด   และให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน   และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี้

                        ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด  พ.ศ. 2556”

                        ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

                        ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ  นับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

                        ในข้อบังคับนี้

                                    สหกรณ์            หมายถึง  สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด

                                    สมาชิก             หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด  ซึ่งประกอบด้วย

                                                                          สมาชิกสามัญ  และสมาชิกสมทบ

                                    ประธาน            หมายถึง  ประธานกรรมการของสหกรณ์ประมง แม่กลอง จำกัด

                                    คณะกรรมการดำเนินงาน  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินงาน ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง

                                              จำกัด

                                    กรรมการ          หมายถึง  กรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ประมง แม่กลอง จำกัด

                                    ตลาดปลา         หมายถึง  ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่ง

                                                                          ของสหกรณ์ประมง แม่กลอง จำกัด

 

หมวด 1

ชื่อ  ประเภท  ที่ตั้งสำนักงาน

 

                        ข้อ  1.  ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงาน  และตราประทับ

                        ชื่อ          ภาษาไทย  สหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด

                                                ภาษาอังกฤษ   “Maeklong Fishery Cooperative Ltd.”

                                    ประเภท     สหกรณ์ประมง

 

                                            ที่ตั้งสำนักงาน   200-201  หมู่ที่ 5  ตำบลแหลมใหญ่   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

                                            ท้องที่ดำเนินงาน    ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม 

                                            ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์  มีรูปลักษณะ ดังนี้  เป็นรูปหัวเข็มทิศ ชี้ไปทางทิศเหนือ อยู่ภายในวงกลม มีชื่อเป็นภาษาไทยอยู่ ด้านบน   และ  ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ด้านล่าง  ตามตัวอย่าง

 

 

หมวด 2

วัตถุประสงค์

 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์     เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน  และช่วยเหลือส่วนรวม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เน้นความซื่อสัตย์   มีคุณธรรม  จริยธรรม ความสามัคคี ความเท่าเทียมกัน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม  ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)       ดำเนินธุรกิจบริการตลาดปลาสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(2)       ดำเนินธุรกิจจัดหาวัสดุการประมงและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป

(3)       ให้เงินกู้และสินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการประกอบอาชีพหรือการใช้จ่ายที่จำเป็น

(4)       รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น

(5)       กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์

(6)       ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(7)       ส่งเสริมและดำเนินการในธุรกิจประกันภัยของสหกรณ์

(8)       ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ   ตลอดจนการจัดสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิก

(9)       ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกและครอบครัวที่ตั้งขึ้นเพื่อรวมกันผลิต  รวมกันซื้อ รวมกันขาย  และออมทรัพย์

(10)    ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกและครอบครัว  ในด้านการศึกษาอบรม  การพลานามัยและทางจิตใจ ให้เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ และรวมเป็นสังคมที่มีสันติสุข

(11)    ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ และบุคคลภายนอก ในด้านการศึกษาอบรม  การพลานามัย   และทางจิตใจ ให้รวมเป็นสังคมที่มีสันติสุข

(12)    ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

(13)    ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับบรรดาสหกรณ์ทั้งปวงตามสมควร เพื่ออำนวยประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและส่วนรวม 

(14)    การกระทำต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้  รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิน   สิทธิครอบครอง   ซื้อ   ขายแลกเปลี่ยน  โอน  หรือรับโอน   เช่าหรือให้เช่า   เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดำเนินกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net