googledab04a90da02905c.html วิสัยทัศน์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางพัฒนาสินค้าประมง ที่ได้มาตรฐาน

เป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาล  ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

1.               มุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนา ให้เป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำทีมีคุณภาพดีที่สุด และเป็น ศูนย์กลางการผลิต แปรรูป เพื่อการจำหน่าย ทั้งใน และต่างประเทศ

2.               มุ่งมั่น พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ทั้งการสหกรณ์ การอาชีพ  การจำหน่าย และแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ

3.               มุ่งมั่น พัฒนา สินค้า บริการ  และสร้างเครือข่าย  เพื่อกระจายไปยังกลุ่มชาวประมงให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

4.               มุ่งมั่น สร้างความสมานสามัคคี และความสุข ระหว่างสหกรณ์ และชุมชน

 

เป้าหมาย (เป้าประสงค์)

1.               สมาชิกได้รับโอกาสในการสร้างอาชีพเสริมรายได้ จากการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2.               รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าสัตว์น้ำ วัตถุดิบในการแปรรูป ในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง

3.               สหกรณ์เพิ่มขยายธุรกิจการแปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งใน และต่างประเทศ

4.               ธุรกิจเดิม มีการขยายเพิ่มทั้งยอดขายและบริการ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง

5.               สมาชิก และชุมชน มีความสมานสามัคคี  มีความสุขMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net